top of page

Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou FWU, s.r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 50 700 677, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39285/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare).

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

 

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnutie ďalších relevantných informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

1. Ako môžete kontaktovať Prevádzkovateľa vo veciach ochrany osobných údajov?

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese FWU, s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš alebo e-mailom na e-mailovú adresu info.fwu@gmail.com.

2. Aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby plnil prípadné zmluvné a zákonné požiadavky, aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

 

Kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov.

3. Z akého zdroja Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ prevažne priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete (napr. pri objednaní služby u Prevádzkovateľa alebo pri návšteve webovej stránky). V niektorých prípadoch môže Prevádzkovateľ získavať osobné údaje aj z iného zdroja, ako od Vás (napr. z verejne prístupných zdrojov). Tieto Zásady preto poskytujú informácie o spracúvaní osobných údajov všetkým dotknutým osobám tak v zmysle čl. 13 Nariadenia (v prípade, ak Prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje priamo od Vás) ako aj v zmysle čl. 14 Nariadenia (v prípade, ak Prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje z iného zdroja, ako priamo od Vás).

4. Na aké účely a na akom právnom základe Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

5. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca správu webovej stránky a interného softvéru, spoločnosť poskytujúca webhostingové služby a spoločnosť poskytujúca mailhostingové služby.

 

K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosti Facebook, Inc., ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram (ďalej ako „sociálne siete“) alebo ak navštívite profil Prevádzkovateľa na sociálnej sieťach s názvom „Fitness Wellness Ubytovanie“ (ďalej aj ako „profil Prevádzkovateľa“).  

 

Napokon, príjemcom Vašich osobných údajov sú aj spoločnosti FWU, s.r.o. a PPS Invest, s.r.o., ktorý spolu s Prevádzkovateľom ako spoloční prevádzkovatelia určujú niektoré účely spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sú špecifikované v čl. 10 týchto Zásad.

6. Sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácií?

K prenosu Vašich osobných údajov (najmä IP adresy Vášho zariadenia a údaje o Vašej aktivite na webovej stránke) do USA, spoločnosti Google LLC, môže v dochádzať v niektorých prípadoch, ak navštívite webovú stránku Prevádzkovateľa www.fwu.sk (ďalej ako „webová stránka“), prostredníctvom analytických a marketingových súborov cookies. Viac informácií o využívaní súborov cookies na webovej stránke nájdete v oboznámení o ich využívaní na webovej stránke.  Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločnosti Google LLC v programe EU– US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov. K prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook, Inc. prichádza aj v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo ak zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnej sieti, prípadne ak označíte, že sa Vám webová stránka páči. Prenos Vašich osobných údajov je aj v tomto prípade zabezpečený certifikáciou uvedených spoločností v programe EU-US Privacy Shield.

7. Ako dlho Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak. (napr. účtovné doklady je Prevádzkovateľ povinný v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uchovávať pod dobu 10 rokov).

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené vyššie, v tabuľke účelov.

8. Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

9. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

10. Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu FWU, s.r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš,

  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info.fwu@gmail.com.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

 

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

11. Spoloční Prevádzkovatelia

Pri nasledujúcich účeloch spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom:

 

  • vedenie evidencie klientov prevádzkovateľa, histórií ich nákupov a využívania služieb prevádzkovateľa a ich prítomnosť v objekte  prevádzkovateľa,

  • vedenie evidencie príjemcov darčekových poukážok

 

sú prostriedky a účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb určené okrem Prevádzkovateľa aj spoločnosťou Detský svet BM, s.r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 51 025 418, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 40573/T (ďalej ako „Detský svet BM, s.r.o.“), ktorá pri spracúvaní osobných údajov na uvedené účely spracúva osobné údaje dotknutých osôb v postavení spoločných prevádzkovateľov spolu s Prevádzkovateľom a pri účele spracúvania

 

  • monitorovanie  prevádzkových priestorov (priestory prevádzky nachádzajúce sa adrese Na doline 459, 908 77 Borský Mikuláš) a priestorov prístupných verejnosti pred prevádzkou  (parkovisko) z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa a života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch,

 

sú prostriedky a účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb určené okrem Prevádzkovateľa, aj spoločnosťou Detský svet BM, s.r.o. a spoločnosťou PPS Invest, s.r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 51 029 588, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 40536/T (ďalej ako „Spoloční prevádzkovatelia“).  

 

Spoloční prevádzkovatelia si určili vzájomné zodpovednosti za plnenie povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov v dohode Spoločných prevádzkovateľov uzavretej podľa čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej:

 

  • úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov plní Prevádzkovateľ a spoločnosť Detský svet BM, s.r.o.,  

  • povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia dotknutým osobám plní Prevádzkovateľ a spoločnosť Detský svet BM, s.r.o.,   

  • povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv dotknutých osôb plní Prevádzkovateľ a spoločnosť Detský svet, s.r.o.  postupom upraveným v čl. 9 týchto Zásad ochrany osobných údajov, ktorí si pri vybavovaní práv dotknutých osôb poskytujú všetku potrebnú súčinnosť.

 

Bez ohľadu na vyššie uvedené podmienky dohody spoločných prevádzkovateľov si môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva u každého a voči každému zo spoločných prevádzkovateľov.

12. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 06.01.2020.

 

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.

kontaktny formular

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej správy, dopytu, podnetu. Viac informácií tu.

Vaša správa bola úspešne odoslaná

Na Doline 459, Borský Mikuláš 908 77

Pondelok - Nedeľa

08.00 - 22.00

bottom of page